Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa reflektoida omia ominaisuuksiaan sekä omaa ammatillista osaamistaan. Hän suunnittelee opiskelu- ja työuraansa koko elämänkenttänsä huomioiden. Opiskelija dokumentoi ammatillista kehittymistään ja osaamistaan kirjallisesti, visuaalisesti ja suullisesti. Hän osaa tuottaa tarkoituksenmukaisen portfolion. Opiskelija osaa hyödyntää portfoliota aktiivisesti oman ammattitaitonsa kehittämisen ja työnhaun välineenä.

Sisältö
Opiskelija osallistuu uraohjausprosessiin opettajatuutorinsa tai muun ohjaavan tahon kanssa. Hän kokoaa omia työnäytteitään mielekkääksi kokonaisuudeksi omaan poftfolioonsa, jonka avulla voi viestiä omasta osaamisestaan ja itsestään viestinnän ammattilaisena.