Tavoite eli oppimistulokset
Opiskelijalle on muodostunut kattava kuva musiikkialan toimintaympäristön muutoksista. Hänellä on käsitys alan kehitysnäkymistä sekä siitä, kuinka hänen oma osaamisensa sopii yhteen niiden kanssa. Hänellä on kokonaiskuva erilaisista musiikkialan ja musiikkia sivuavien alojen yrittäjyyden muodoista.

Opiskelija hahmottaa oman osaamisensa kaupallisen potentiaalin sekä sen, kuinka hänen osaamisensa on tuotteistettavissa asiakaslähtöisesti ja kannattavasti. Hän osaa viestiä selkeästi ja sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti – myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Opiskelija tuntee koulutussektorin ja muun yhteiskunnan tarjoamat yrittäjyyteen liittyvät opinnot, palvelut ja tukimuodot sekä tiedostaa niiden avaamat mahdollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet jatkaa yrittäjyysopintoja sekä tarvittavat perustiedot omatoimiseen yritystoiminnan aloittamiseen. Hän toimii vastuullisesti yksin ja ryhmässä sekä kykenee luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä alan työelämään.

Sisältö
Musiikkiala
- toimintaympäristön muutokset
- alan kehitysnäkymät
- oman osaamisprofiilin ja alan kehitysnäkymien yhteensopivuus

Yrittäjyys
- oman osaamisen tuotteistaminen
- yrittäjänä musiikkialalla (case study)
- työelämäyhteyksien luominen
- yrittäjyysopintoihin ja -palveluihin sekä yrittäjyyden tukimuotoihin tutustuminen