Opintojakson sisältö
Tekijänoikeuden, sopimusoikeuden ja yrittäjyyden perusteet.

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä sopimusoikeuden perusperiaatteet
- nimetä sopimuksia säätelevät normistot
- tunnistaa sopimusten merkityksen työelämässä ja omalla alallaan
- selittää tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuslain keskeisen sisällön
- tunnistaa tekijänoikeuslain tuomat velvoitteet ja oikeudet oman ammattialansa toiminnassa
- nimetä omaan ammattialaan liittyvät tekijänoikeusjärjestöt
- analysoida omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja omaa yrittäjäidentiteettiä
- nimetä yritystoimintaan liittyvät peruskäsitteet
- tuottaa omasta osaamisestaan yritysideoita/toiminta-ajatuksia
- tunnistaa mitä yritysidean kehittäminen liikeideaksi vaatii
- kuvata yritysmuodot ja löytää niistä sopivan omalle liikeidealleen
- löytää yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavat neuvontapalvelut