JOMS05 Asiantuntijuus toimituksessa, 10 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys journalistin asiantuntijuuden rakentumisesta ja erikoistumisen erilaisista ulottuvuuksista journalistisessa työssä. Opiskelija kykenee muodostamaan omat tavoitteensa erikoistumisesta ja laatimaan suunnitelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssilla toteuttavan harjoitustehtävän kautta opiskelija kartuttaa kokemusperäistä tietoa asiantuntijuuden ja erikoistumisen prosesseista.