Opintojakson sisältö
Tekijänoikeuden, sopimusoikeuden ja yrittäjyyden perusteet.


Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa määritellä sopimusoikeuden perusperiaatteet,
– osaa nimetä sopimuksia säätelevät normistot,
– tunnistaa sopimusten merkityksen työelämässä ja omalla alallaan selittää tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuslain keskeisen sisällön
– tunnistaa tekijänoikeuslain tuomat velvoitteet ja oikeudet oman ammattialansa toiminnassa,
– osaa nimetä omaan ammattialaan liittyvät tekijänoikeusjärjestöt,
– osaa nimetä yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet ja dokumentit,
– osaa kuvata yritysmuodot ja keskeisen yrityslainsäädännön,
– osaa arvioida oman alansa liikeideoita ja niiden toteutuskelpoisuutta,
– osaa laatia liiketoimintasuunnitelman