Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa ammatinharjoittajayrittäjyyden perusteet. Hän osaa perustaa toiminimen, osaa hinnoitella ja markkinoida palveluksiaan. Opiskelija ymmärtää tekijänoikeuden ja lähioikeuden merkityksen omassa ammattiosaamisessaan ja pystyy soveltamaan niitä liiketoimintaosaamisessaan. Hän osaa laatia sopimuksia ja ymmärtää sopimusoikeudesta keskeiset piirteet. Opiskelija hallitsee ammatinharjoittajana yrityksen taloushallinnon perusteet, verotuksen periaatteet, verotilin käyttämisen ja tuntee oman henkilökohtaisen freelancer-verotuksen ominaispiirteet.

Opiskelija on perehtynyt tehtäväkenttänsä mukaisten työyhteisöjen organisaatiorakenteisiin sekä hallinnollisiin ja työtehtäviin liittyviin periaatteisiin. Opiskelija tuntee tehtäväkenttäänsä koskevaa lainsäädäntöä ja muita normatiivisia ohjeita sekä työsopimuksiin ja työnhakuun liittyviä käytäntöjä. Opiskelija on rakentanut omaa urapolkuaan ammattialallaan.

Opintojakson sisältö
Taiteilijayrittäjyys
- ammatinharjoittajayrittäjyyden perusteet; yrittäjyys vs. freelancer
- tekijänoikeus
- lähioikeus
- sopimusten laatiminen ja sopimusoikeus
- yrityksen taloushallinnon perusteet
- verotus
- sosiaaliturva
- apurahat

Urasuunnittelu
- organisaatiorakenteet
- hallinnolliset ja työtehtäviin liittyvät periaatteet
- säädökset ja normatiiviset ohjeet
- työehtosopimukset
- työsopimukset
- työnhakukäytännöt
- urapolku