JOMS04 Työelämäprojekti, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on jäsentynyt käsitys journalistisen työn monimuotoisuudesta ja journalististen taitojen sekä tietojen sovellettavuudesta muihin ammatteihin. Samalla kun opiskelijan suhde journalistisiin työyhteisöihin ja ammattikäytäntöihin syvenee ja laajenee, hän huomaa työn ristiriitaisuuksia ja käytäntöjen ongelmia. Opintojakson aikana opiskelijan suhde journalismiin muuttuu joko erikoistumalla johonkin seuranta-alueeseen tai ilmaisumuotoon tai siirtymällä ammatin ulkopuolelle esimerkiksi mediatyöhön, organisaatioviestintään tai koulutustehtäviin. Hän hahmottaa omakohtaisen kokemuksen ja vertaisopiskelijoiden kokemusten kautta, mikä journalistisessa työssä on erityistä ja mikä yhdistää sitä muihin media-ammatteihin ja laajemmin tietotyöhön.