JOAA08 Toimitusharjoittelu, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut työskentelemään osana journalistista työyhteisöä, omaksunut journalistisessa työssä ja työyhteisössä toimimisen käytäntöjä sekä kehittänyt journalistisia taitojaan työyhteisön opastamana. Hän hahmottaa omakohtaisen kokemuksen kautta, miten journalistista työtä käytännössä tehdään ja organisoidaan. Opiskelijalle kehittyy perusvalmiudet pohtia toimitusharjoittelun ja ylipäänsä journalistisen työn kehittämistä.