4. Äänenmuokkaus, tehosteet (efektit)

Äänenmuokkaus on periaatteessa aina äänen vääristämistä tai vääristymän keinotekoista korjaamista. Ennemminkin olisi korjattava syy, ei seurausta. Esimerkiksi kaiuttimien huonoa saundia ei saisi korjata ostamalla ekvalisaattori, vaan sijoittamalla kaiuttimet paremmin tai ostamalla parempi kaiutinjärjestelmä. Toisaalta on paljon prosessointia, joka parantaa audion laatua silloinkin, kun alkuperäisen ”vian” korjaaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Ääntä muokkaavat laitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Efektit, jotka muuttavat: (1) aikaa (kaiku- ja viivelaitteet), (2) äänen voimakkuutta (kompressori, limitteri, kspanderi) tai (3) taajuusvastetta (korjain, exciter).

Laitteiden hankintaa varten on tietoa täällä.

Kaiku- ja viivelaitteet
Laululaitteet kaipaavat tuekseen kaikulaitetta. Mikrofonia pidetään yleensä aivan suun edessä, jolloin huoneen oma akustiikka ei välity vahvistettavaksi, ääni kuulostaa kuivalta. Käyttämällä joko laitteen omaa tai ulkopuolista prosessoria luodaan tilan tuntu. Kaikulaite voi olla tyypiltään reverb tai delay.

Reverb
Jälkikaiunta eli reverb jäljittelee jonkin luonnollisen tilan akustiikkaa. Ääni viivästyy hyvin monina eripituisina ja asteittain kuoleutuvina viiveinä, jotka ovat niin tiheässä, etteivät yksittäiset kertaumat lainkaan ole erotettavissa. Ääneen syntyy hajallinen jälkisointikenttä, kajahdus. Jälkikaiunnan sävyä ja kestoa voi muunnella ja näin matkia erilaisia huonetiloja.
Katso ”Kaiun säätö” .
Viive eli delay
Ääntä viivästetään sellaisenaan tietyn ajan. Viivästetty ääni yhdistetään viivästämättömään ääneen, saadaan toisto. Osa toistuvasta signaalista voidaan ohjata uudelleen viivepiiriin, jolloin jälkikaiunnan korvike on nimeltä toistokaiku eli echo.

Flanger
Erityisesti kitaraefekteinä käytetään muuttuvan pituiseen viiveeseen perustuvia flanger-, chorus- ja phase shifter -tehosteita. Lyhyintä viiveaikaa (1-5 ms) käytetään flangerissa. Lisäksi tätä signaalia kierrätetään useaan kertaan viivepiirin läpi. Syntyvä vaihevirhe tuottaa korkkiruuvimaisen efektin.
Chorus
Hieman pidempää viiveaikaa (n. 10-30 ms) käytetään choruksessa. Efektille on tyypillistä, että kierrätyksen sijasta käytetään useita itsenäisiä viivepiirejä, minkä ansiosta yksi äänilähde moninkertaistuu ”kuoroksi”.
Phase shifter (Phaser)
Edullisin näistä laitteista on phaser, joka kuulostaa hieman siltä, kuin joku vääntelisi diskanttinappulaa edestakaisin.

Äänenvoimakkuuden muutosta säätelevät laitteet
Kompressori
Kompressori (compressor) on äänen voimakkuuserojen eli dynamiikan kaventaja. Kompressori vaimentaa signaalia, mikäli se ylittää tietyn tason, jota kutsutaan kompressiokynnykseksi (taso säädetään Threshold-säätimellä). Tämän prosessin ansiosta hiljaiset äänet voimistuvat suhteessa kompressoituihin voimakkaisiin ääniin. Kompressoidun audion keskimääräinen taso on kuitenkin normaalia alhaisempi, joten sitä on erikseen vahvistettava. Tämä staattinen oheisvahvistus, joka on siis tarkoitettu kompression yleistasoa pudottavan vaikutuksen kompensointiin, säädetään sopivaksi kompressorin omalla säätimellä (esimerkiksi Makeup Gain tai Output Level -säädin).
Kynnyksen yläpuolelle signaali vaimenee tietyn kompressiosuhteen mukaisesti (säädetään Ratio-säätimellä).


Kuva 17. Kompressorin toimintaperiaate

Kompressoria käytetään äänitettäessä ja miksatessa mm. laulua, rumpuja ja bassoa.
Edellisessä kuvassa äänenvoimakkuuden muutos esitetään kynnystason yläpuolella, kun ratio on 1:1, 2:1 ja 4:1.

Limitteri
Limitteri (limiter) eli rajoitin on erikoiskompressori, jonka kompressiosuhde on hyvin suuri. Se ei päästä kynnystasoa lujempaa ääntä lävitse. Käytetään mm. mikserin ja vahvistimen välillä suojaamaan kaiuttimia yllättäviltä äänipiikeiltä tai digitaaliäänityksessä estämään ei-toivottua säröytymistä.

Ekspanderi
Ekspanderi (expander) vaimentaa signaalia, mikäli se alittaa tietyn tason – näin se on kompression tekninen peilikuva. Ekspandereita käytetään tavallisesti dynamiikan alapäässä joko kevyesti ekspansoimaan tai jyrkästi portittamaan hiljaisia ääniä hiljaisemmiksi tai kokonaan pois.

Noise Gate
Noise Gate eli kohinasalpa on sulkee kanavan kokonaan, mikäli signaalin voimakkuus jää säädetyn tason alle. Kehittyneissä laitteissa on mahdollista säätää portin toimintaa myös taajuusalueen perusteella. Laitetta käytetään estämään esimerkiksi rumpujen mikrofonivuotoja.
Kompressorin, ekspanderin ja noise gaten toiminta riippuu myös (usein tehtaalla) valituista aikavakioista (attack time, release time). Nämä vakiot määrittelevät sen, kuinka nopeasti muutokset tehdään.
Edellä mainittuja efektejä käytetään paljon miksauksessa, ja ne liitetään yleisimmin mikserin insert-pisteeseen (kanava- tai ryhmä-insert valitaan sen mukaan, onko kyseessä äänitteen miksaus vai konsertin äänentoisto), limitteri voidaan liittää, kuten edellä todettiin, toisinkin.

Volume pedal
Instrumenttikäytössä äänenvoimakkuutta hiljaisuudesta voimakkaaseen voidaan muuttaa myös volume-pedaalilla, jota käytetään kitaraefektinä. Sillä soittaja voi esimerkiksi leikata äänen alukkeet pois, jolloin ääneen tulee viulumainen efekti.